English

Plant viruses identification: smart approaches

Viruses are ranked the second most important plant pathogens following fungi. Viruses are tiny particles, which cause economic losses that have been estimated to be more than several billions dollars per year worldwide. As well vegetables suffer many viral diseases being vector transmitted (insect) soil or seed borne as well. Symptoms of viral diseases are visually difficult to be recognized with symptoms like crinkling, browning of leaf tissues, mosaic, and necrosis. Sometimes no symptoms are visually observed.
The diagnosis is the basis to manage the viral disease. Diagnostic approaches are used to control phytosanitary measures, to certify health status of seeds and seedlings being marketed domestically or internationally and to predict e.g. the crop losses.
A lot of methods have been developed to detect plant viruses, such as microscopical observation, serological techniques or molecular methods. Microscopical methods are demanding, serological methods (e.g., ELISA) are sensitive, but they are not usually very specific. However, the principle is used for SMART field diagnostic similar to pregnancy or COVID 19 tests. Molecular techniques that needs well equipped laboratories are reliable, featuring high specificity, but are rather expensive and they are suited for official controls and certification. SMART solutions aim to use cheap equivalent of molecular techniques suited for small private laboratories and farmers.

Czech

Identifikace rostlinných virů: chytré přístupy

Viry představují po houbách druhé nejhorší rostlinné patogeny. Viry jsou drobné částice, ale způsobují vysoké ekonomické ztráty, což podle odhadů celosvětově činí více než několik miliard dolarů ročně. Stejně tak zelenina trpí mnoha virovými chorobami přenášenými vektory (hmyzem), půdou nebo semeny. Příznaky virových onemocnění, jako je zvrásnění, zhnědnutí listových tkání, mozaika a nekróza lze vizuálně obtížně rozpoznat. Někdy nejsou vizuálně pozorovány žádné příznaky.
Diagnostika je základem pro zvládnutí virových onemocnění. Diagnostické přístupy se používají ke kontrole fytosanitárních opatření, osvědčování zdravotního stavu semen a sazenic uváděných na trh na domácím nebo mezinárodním trhu a k předpovědi např. ztráty na výnosech.
K detekci rostlinných virů byla vyvinuta řada metod, jako jsou mikroskopická pozorování, sérologické techniky nebo molekulární metody. Mikroskopické metody jsou náročné, sérologické metody (např. ELISA) jsou citlivé, ale obvykle nejsou příliš specifické. Princip metody se však používá pro SMART terénní diagnostiku podobnou těhotenským nebo COVID 19testům. Molekulární techniky, které vyžadují dobře vybavené laboratoře, jsou spolehlivé, vyznačují se vysokou specificitou, ale jsou poměrně drahé. Jsou vhodné pro úřední kontroly a certifikaci. Cílem řešení SMART je použít levný ekvivalent molekulárních technik vhodných pro malé soukromé laboratoře a zemědělce.