English

Smart approaches in integrated pest management (IPM)

Farming is the major source for of food in the world. Farmers aims to maximize yield and protect their vegetables. As the consumption is increasing, effective approaches in vegetable protection are needed. Along with increasing general knowledge the future farming is moving towards the smarter technologies in order to increase the productivity within a short time. Nowadays, Integrated Pest Management (IPM) is used as an effective and environmentally sensitive approach to manage pests. IPM relies on a combination of common-sense practices. The most economical means are used with the least possible hazard to people, animals, and the environment. IPM was introduced in 2009 under the Sustainable Use Directive and implementation of IPM practices has become an obligation for EU farmers.
Recently, Green Deal has been defined as a part of EU policy calling for climate neutrality and environmental stability. While EU consumers call for available and safe food, in case of vegetables particular, farmers forecast weaker yields, with lower quality, and hence lower incomes, as a result of the new green policies of the EU. At the heart of their concerns is the significant reduction in the use of pesticides and fertilizers by 2030.
As a consequence, new effective approaches have being developed to predict, identify and monitor and the pest occurrence. Currently trapviews that are weather resistant and used pheromones to lure the pests, send automatically the info to remote devices. Drones, collecting data based on spectral analysis represents further steps forward being expectedly accompanied by robots. The devices along with prediction models will allow for effective pest management in vegetables. Smart farming represents thus the future of IPM approaches.

Czech

Chytré přístupy v integrované ochraně rostlin (IPM)

Zemědělství je hlavním zdrojem potravin na světě. Cílem farmářů je maximalizovat výnos a chránit jejich zeleninu. Jak se zvyšuje spotřeba, je zapotřebí účinných přístupů k ochraně zeleniny. Spolu s rostoucími obecnými, směřuje zemědělství využití k chytrých technologiím, aby mohlo krátké době zvýšit svoji produktivitu. V dnešní době se používá jako účinný a ekologicky citlivý přístup k ochraně proti škůd tzv integrovaná ochrana rostlin (IPM). IPM spoléhá na kombinaci postupů založených na racionálních přístupech. Používá nejekonomičtější prostředky s co nejmenším rizikem pro lidi, zvířata a životní prostředí. IPM byla zavedena v roce 2009 na základě směrnice o udržitelném používání a provádění postupů IPM a pro zemědělce v EU stalo povinností.
V poslední době byl definován tzv. Green Deal jako součást politiky EU volající po klimatické neutralitě a stabilitě životního prostředí. Zatímco spotřebitelé v EU požadují dostupné a bezpečné potraviny, zejména v případě zelenin, zemědělci předpovídají slabší výnosy s nižší kvalitou a tedy nižšími příjmy v důsledku nových ekologických politik EU. Jádrem jejich obav je významné snížení používání pesticidů a hnojiv do roku 2030.
V důsledku toho jsou vyvíjeny nové účinné přístupy k předvídání, identifikaci, monitorování a výskytu škůdců. V současné době jsou k dispozici pasti, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a používají feromony k lákání škůdců a automaticky odesílají informace do vzdálených zařízení. Drony, sběr dat na základě spektrální analýzy představují další kroky vpřed, které jsou pravděpodobně doprovázeny roboty. Zařízení spolu s predikčními modely umožní efektivní ochranu proti škůdcům ma zeleninách. Inteligentní zemědělství tedy představuje budoucnost přístupů IPM.