Διατήρηση των πρακτικών γνώσεων μακροπρόθεσμα

Το SmartProtect θα λάβει διάφορα μέτρα προκειμένου να διατηρήσει τα αποτελέσματα του έργου πέρα από την περίοδο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το SmartProtect θα συνεργαστεί στενά με το EURAKNOS, ένα θεματικό δίκτυο που θα συνδέει όλα τις γνώσεις που παράγονται από άλλα θεματικά δίκτυα και διαμορφώσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να δημιουργήσει μια βάση γνώσεων για τη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, οι συνεργάτες SmartProtect χρησιμοποιούν τα δικά τους κανάλια διάδοσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (ιστότοπος, ενημερωτικά δελτία, κοινωνικά μέσα) και απευθύνονται στις δικές τους ομάδες-στόχους για τη μετάδοση πληροφοριών του έργου με βάση τα αποτελέσματα του έργου και πέρα από τη διάρκεια του έργου.

Το έργο SmartProtect θα συνεργαστεί με διάφορες ενώσεις παραγωγών, με συμβούλους και αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη για να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ροή της πρακτικής καινοτομίας μεταξύ των αγροτών θα ενθαρρυνθεί μέσω της ομότιμης μάθησης σε συμμετοχικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια και επισκέψεις σε περιοχές επίδειξης στα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας και τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια και εκδηλώσεις έργων.

Αύξηση της ροής πρακτικών πληροφοριών με τη δημιουργία spill-overs

Επίτευξη μεγαλύτερης αποδοχής από τους χρήστες των συλλεγόμενων λύσεων και πιο εντατική διάδοση των υφιστάμενων γνώσεων

Οι αγρότες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν άμεση ανατροφοδότηση (π.χ. μέσω εντύπων αξιολόγησης) για ερωτήματα όπως αυτά, πώς πιστεύουν ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην επιχείρησή τους, τι θα κάνουν διαφορετικά χρησιμοποιώντας πρακτικά εργαλεία που παρέχονται από το έργο, ποιες πληροφορίες χρειάζονται ακόμη, ποια σημεία συμφόρησης πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Το έργο SmartProtect θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία της Ευρωπαϊκής γεωργίας. Συμβάλλει στην περαιτέρω εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία αναγκάζει ολόκληρο τον γεωργικό τομέα να παράγει υπό συνθήκες IPM. Μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και υγιέστερη καλλιέργεια θα οδηγήσει τελικά σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε επίπεδο καταναλωτή.

Μείωση των αποβλήτων από τα φυτοφάρμακα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή στην ασφάλεια των τροφίμων

Sign up to stay in touch!

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε περισσότερα!